Running in the Family

content.chilifresh-7Running in the Family by Michael Ondaatje

Born in Sri Lanka, Ondaatje left his native country as a young man for England. He eventually moved to Canada. An internationally acclaimed poet and novelist, Ondaatje is best known for his 1992 Booker Prize-winning The English Patient. His 1982 memoir Running in the Family delicately balances the beauty and pain of his family’s Sri Lankan past. Ondaatje returned to Sri Lanka to try to come to terms with his early memories and his family’s personal troubles. As he tours the island and visits with extended family members and individuals that knew his ancestors, Ondaatje explores the country’s mixed colonial roots while examining his own eccentric, troubled, and brilliant family line. Ondaatje’s memoir, which included poetry and fiction, is praised for magnificent and insightful prose.

Advertisements

3 responses to “Running in the Family

  1. This will “probably” prevent users from getting a free copy of Vista for a different machine, but will surely cause them some more bad press from enthusiasts, much the same way they did when they tried to change the licensing terms, which would’ve prevented some users from upgrading their machines more than once. Luckily they relented after many users, of which some were beta testers, complained about the new terms. This time, I doubt there is anything they will do.

  2. à°›ా.. à°¨ిà°¦్à°° à°ªోవడాà°¨ిà°•ి à°µెà°³్à°³ేà°¦ాà°¨్à°¨ి à°µెà°³్ళక à°•ూà°¡à°²ి à°¤ెరవటం à°’à°• తప్à°ªు, à°®ీ à°Ÿà°ªా à°¶ీà°°్à°·ిà°• à°šూà°¸ి à°•ూà°¡ా చదవడం à°‡ంà°•ో తప్à°ªు. ఇప్పటిà°•ిà°ª్à°ªుà°¡ు à°®ీà°°ు ఆఖరుà°¨ à°°ాà°¸ిà°¨ à°’à°•్à°•ో ఐటమ్ వచ్à°šేà°¸్à°¤ే à°¬ాà°—ుà°£్à°£ు à°…à°¨ిà°ªిà°¸్à°¤ుంà°¦ి. à°‡ంà°•ో à°Žà°¨ిà°®ిà°¦ి à°—ంà°Ÿà°²ు à°Žà°²ాà°—ంà°¡ీ à°† à°Ÿెంà°ª్à°Ÿేà°·à°¨్ à°¨ి à°°ెà°¸ిà°¸్à°Ÿ్ à°šేà°¸ుà°•ోవడం? 😦 à°“à°Ÿ్à°¸్ à°—ంà°œి à°…ంà°Ÿే à°¨ాà°•ు à°­à°²ే ఇష్à°Ÿం. 🙂 à°µీà°•ెంà°¡్ వరకూ ఆగలేà°¨ు à°•ాà°¨ీ, à°°ేà°ªే వచ్à°šేà°¦్à°¦ుà°¨ా à°®ీ à°µంà°Ÿ à°°ుà°šి à°šూà°¡à°¡ాà°¨ిà°•ి?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s